Đối tượng áp dụng trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 99 quy định đối tượng áp dụng trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính như sau:

1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm

Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ.

2. Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên):

a) Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ;

b) Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

c) Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.

3. Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng hợp. Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của toàn bộ các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân và đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp Báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thủ tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

5. Việc lập, trình bày và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính hợp nhất.

6. Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo Luật kế toán. Đối với đơn vị không tự lập Báo cáo tài chính mà thuê dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người hành nghề cá nhân phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
Nguồn: trích Tava.

Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Nhiều bạn học kế toán hiện nay không xa lạ gì với báo cáo tài chính, tuy nhiên phần lớn các bạn chưa nắm được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc thật sự khi lập báo cáo tài chính. Blog Kế toán Nhất Nghệ chia sẻ với các bạn bài viết này, cùng tham khảo nhé!


1/ Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế, tài chính.

Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Blog Kế Toán Nhất Nghệ giới thiệu với các bạn cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 và TK 512 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.

  • Các khoản giảm trừ doanh thu: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có của TK 521 trong năm báo cáo Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Giá vốn hàng bán: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh Có của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

Báo cáo Tài chính đôi khi làm bạn rối ? Vậy Thuyết minh báo cáo tài chính thì sao ?

Thuyết minh Báo cáo tài chính: là tài liệu được đọc cùng với các báo cáo trước đó trong Bộ Báo cáo tài chính. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về một khoản mục hay những vấn đề mà họ quan tâm đến Doanh nghiệp.

Nguyên tắc lập thuyết minh:

  1. Chỉ thuyết minh những tài khoản mang tính chất trọng yếu (số tiền chiếm tỷ lệ lớn so với tổng tài sản)
  2. Bảng CĐKT (báo cáo dạng thời điểm) + Báo cáo KQHĐKD (báo cáo dạng giai đoan). So sánh cùng kỳ lập thuyết minh. Ví dụ: quý 2 năm nay với quý 2 của năm trước
  3. Ghi chính xác, chi tiết, rõ ràng và thống nhất giữa các bản thuyết minh.

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có khó như bạn nghĩ?

Nhiều bạn thắc mắc: "trong báo cáo tài chính, không biết lưu chuyển tiền tệ lập làm sao? Lập có khó không mà sao phần đông các bạn đều than vãn! Đây cũng là báo cáo dạng giai đoạn. Phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập BC LCTT theo phương pháp trực tiếp.

a) Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp được hình thành từ 3 hoạt động:

  • Hoạt động kinh doanh: mã số LCTT từ 1 à 7
  • Hoạt động đầu tư: mã số LCTT từ số 21 à 27
  • Hoạt động Tài chính: mã số LCTT từ số 31 à 36