Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có khó như bạn nghĩ?

Nhiều bạn thắc mắc: "trong báo cáo tài chính, không biết lưu chuyển tiền tệ lập làm sao? Lập có khó không mà sao phần đông các bạn đều than vãn! Đây cũng là báo cáo dạng giai đoạn. Phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập BC LCTT theo phương pháp trực tiếp.

a) Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp được hình thành từ 3 hoạt động:

  • Hoạt động kinh doanh: mã số LCTT từ 1 à 7
  • Hoạt động đầu tư: mã số LCTT từ số 21 à 27
  • Hoạt động Tài chính: mã số LCTT từ số 31 à 36

b) Nguyên tắc để lập báo cáo này là:

  • Chỉ chú ý đến TK 111, 112
  • Chỉ ghi nhận những nghiệp vụ thực sự làm thay đổi số tiền hiện có của DN
  • Không ghi nhận những nghiệpn vụ phát sinh không làm thay đổi số dư tiền hiện có của DN, mặc dù nó có liên quan đến TK tiền. Đây gọi là những nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ

c) Các bước lấy số liệu:

  • Bước 1: Bạn cố định từng dòng THU - dòng CHI: tập hợp phát sinh NỢ - CÓ của 2 tài khoản trên
  • Bước 2: Sau khi đã tập hợp xong, bạn xem tài khoản đối ứng bên CÓ - NỢ của từng dòng tiền trên
  • Bước 3: Ghi nhận mã số LCTT tương ứng cho từng nghiệp vụ phát sinh

 d) Nguyên tắc kiểm tra Số dư cuối kỳ mã số 70[BC LCTT] = Mã số 110[Bảng CĐKT] = Tổng số dư cuối kỳ (TK 111 + TK 112)[Bảng CĐ SPS]

* Bảng biểu - Dòng tiền Thu & Chi: dau đây là hệ thống những tài khoản liên quan đến từng mã số được ghi nhân trên báo cáo LCTT

A/ Nếu muốn tìm dòng THU, bạn cố định bên NỢ của TK 111 + 112, sau đó nhìn sang cột đối ứng bên CÓ của nó. Xem đó là những TK đối ứng nào, chúng ta ghi nhận mã số LCTT như bên dưới:

THU

N                        111/112                          C

Mã LCTT

111/112

131

01

111/112

138, 141, 711 (theo loại)

06

111/112

711 (theo loại)

22

111/112

138 + 121, 128, 228

24

111/112

221, 222, 223

26

111/112

515

27

111/112

411

31

111/112

311, 341

33

B) Nếu muốn tìm dòng CHI, bạn cố định bên CÓ của TK 111 + 112, sau đó nhìn sang cột đối ứng bên NỢ của nó. Xem đó là những TK đối ứng nào, chúng ta ghi nhận mã số LCTT như trong thống kê phía sau:

CHI

Mã LCTT

N                                111/112                                  C

02

331 (đối tượng)

111/112

03

334

111/112

04

6351

111/112

05

3334

111/112

07

141, TK loại 6, các loại thuế khác, 338

111/112

21

211

111/112

23

138 + 121, 128, 228

111/112

25

221, 222, 223

111/112

32

411 + 419

111/112

34

311, 341

111/112

35

331 (đối tượng)

111/112

36

338 (đối chiếu với 421)

111/112

Nguồn: Cô Vương - Kế Toán Nhất Nghệ

Không có nhận xét nào: