Báo cáo Tài chính đôi khi làm bạn rối ? Vậy Thuyết minh báo cáo tài chính thì sao ?

Thuyết minh Báo cáo tài chính: là tài liệu được đọc cùng với các báo cáo trước đó trong Bộ Báo cáo tài chính. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về một khoản mục hay những vấn đề mà họ quan tâm đến Doanh nghiệp.

Nguyên tắc lập thuyết minh:

 1. Chỉ thuyết minh những tài khoản mang tính chất trọng yếu (số tiền chiếm tỷ lệ lớn so với tổng tài sản)
 2. Bảng CĐKT (báo cáo dạng thời điểm) + Báo cáo KQHĐKD (báo cáo dạng giai đoan). So sánh cùng kỳ lập thuyết minh. Ví dụ: quý 2 năm nay với quý 2 của năm trước
 3. Ghi chính xác, chi tiết, rõ ràng và thống nhất giữa các bản thuyết minh.
 4. Nếu phân loại doanh thu (SX, TM, DV) thì cũng phải tách giá vốn hàng bán tương ứng với từng loại doanh thu trên
 5. Cân nhắc ghi nhận sao cho tất cả các đối tượng đều có thể đọc được (Trước tiên là nội bộ: giám đốc, KTT, cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp và nhà đầu từ tiềm năng)
 6. Đọc, kiểm tra lại số liệu giữa bản thuyết minh và các báo cáo được thuyết minh

Bố cục của thuyết minh được chia làm 3 phần:

 • Từ I-IV: chế độ kế toán áp dụng ở DN;
 • Từ V-VI: số liệu thực tế phát sinh;
 • VII: thông tin bên lề của doanh nghiệp.

Ý nghĩa của từng mục trong bảng thuyết minh: hướng dẫn cụ thể khi lập

 • Cơ sở: Bảng cân đối số phát sinh + sổ chi tiết từng tài khoản (năm nay, năm trước)
 • Số liệu được ghi nhân: so sánh cùng kỳ ở 2 năm ( Ví dụ: quý 1 năm 2011 với quý 1 năm 2010)

Ký hiệu thuyết mình:

 • Đối chiếu và ghi nhận số thứ tự trong BC thuyết minh lên vị trí tương ứng ở cột thuyết minh trên: bảng CĐKT + BC KQHĐKD
 • Chỉ ghi váo những dòng có chữ số đứng đầu, không ghi vào dòng có số liệu tổng ( ở đây là dòng được ký hiệu dạng chữ số la mã)

Nguồn: Cô Vương - Kế Toán Nhất Nghệ.

Không có nhận xét nào: