Cách lập 2 bảng cân đối kế toán

A/ Bảng Cân đối số phát sinh

a) Cấu trúc của nó gồm có 8 cột: 
 • Cột 1 là số hiệu tài khoản được ghi nhận từ TK loại 1 đến TK loại 9 (Những tài khoản không có số liệu thì không cần phải thể hiện trên bảng cân đối số phát sinh)
 • Cột 2 là tên gọi của tài khoản đó;
 • 6 cột tiếp theo được chia ra làm 3 nhóm:
  • Nhóm 1: Số dư đầu kỳ.
  • Nhóm 2: Số phát sinh trong kỳ.
  • Nhóm 3: Số dư cuối kỳ.
  • Lưu ý: Trong mỗi nhóm đều có 2 cột Nợ và Có
b) Việc lập bảng Cân đối số phát sinh này, sẽ căn cứ vào:

1- Cơ sở: Sổ nhật ký chung tập hợp tất cả các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, kể cả các bút toán kết chuyển cuối kỳ;
2-  Cách lấy số liệu: lọc theo từng tài khoản - từ loại 1 đến loại 9

3- Nguyên tắc: báo cáo này lập đúng khi trong mỗi nhóm: Tổng Nợ = tổng Có. Ví dụ: cố định Nợ TK 1111, tô chọn những dòng bên cột số tiền, chúng ta sẽ có tổng số tiền phát sinh trong kỳ. Ta ghi số này ở cột Nợ và số phát sinh trong kỳ (Nhóm 2). Và cứ thế ta tiếp tục lọc số liệu Nợ và Có cho từng tài khoản.

B/ Bảng cân đối kế toán
Đây là báo cáo dạng thời điểm. Cách nhận dạng: phí dưới tiêu đề của nó ghi là: Lập tại ngày ... tháng ... năm ...

a) Cấu trúc: về dòng, gồm có các khoản mục: 
Tài sản ngắn hạnTK loại 1Nợ phải trảTK loại 3
Tài sản dài hạnTK loại 2
Vốn chủ sở hữuTK loại 4
Tổng Tài sản
=
Tổng nguồn vốn

Về Cột, gồm:
 • Cột 1: chỉ tiêu (các khoản mục của tài sản, nguồn vốn)
 • Cột 2: mã số theo từng khoản mục của chỉ tiêu (mã số này không phải là số hiệu tài khoản)
 • Cột 3: ghi vắt tắt số thứ tự đối với những khoản mục củaCĐKT mà chúng ta đã giải thích trên Thuyết minh BCTC
 • Côt 4: số cuối năm (số liệu hiện hành tại thời điểm lập báo cáo)
 • Cột 5: số đầu năm (mặc định là số liệu cùa ngày cuối cùng của năm trước đó - ngày 31/12/ năm trước)

b) Cách lập
 1. Cơ sở: bảng cân đối số phát sinh
 2. Cách lấy số liệu: số dư cuối kỳ từ tài khoản loại 1 đến loại 4 ( nhóm 3 của bảng cân đối số phát sinh)
 3. Nguyên tắc: bảng cân đối kế toán đúng khi tổng tài sản = tổng nguồn vốn
Ví dụ: Bảng cân đối kế toán hiện hành là quý 2 năm 2012 thì:
 • Số cuối năm: lập tại ngày 30/6/2012
 • Số đầu năm: lập tại ngày 31/12/2011 (hay nó chính là số dư đầu năm 2012)
Nguồn: Cô Vương - Kế Toán Nhất Nghệ