Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Blog Kế Toán Nhất Nghệ giới thiệu với các bạn cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.

  • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 và TK 512 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.

  • Các khoản giảm trừ doanh thu: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có của TK 521 trong năm báo cáo Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Giá vốn hàng bán: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh Có của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Doanh thu hoạt động tài chính: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.

  • Chi phí tài chính: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Có của TK 515 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.

  • Trong đó: Chi phí lãi vay: Chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết TK 635.

  • Chi phí quản lý kinh doanh: Chỉ tiêu này tổng cộng số phát sinh bên Có của TK 642 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Thu nhập khác: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ của TK 711 đối ứng với bên Có của TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Chi phí khác: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Có của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

  • Chi phí thuế TNDN: Chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có của TK 821 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 821 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 821 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo ( trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết TK 821.

Nguồn: trích internet.

Không có nhận xét nào: