Nhận dạng loại Báo cáo & Dữ liệu nền

Bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa báo cáo tài chính và đối tượng sử dụng là như thế nào. Nay, các bạn sẽ được biết thêm về các dạng của báo cáo và bảng dữ liệu mang tính chất nền tảng trong việc lập nên các báo cáo đó.

1) Phân loại dạng báo cáo

Như chúng ta đã biết, Bộ báo cáo tài chính gồm có:

1- Bảng Cân đối kế toán

2- Kết quả hoạt động kinh doanh (hay còn được gọi là Báo cáo Thu nhập)

3- Lưu chuyển tiền tệ

4- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Và trước khi lập được từng loại báo cáo này, chúng ta cần tìm hiểu từng báo cáo trên thuộc dạng nào là điều kiện tiên quyết. Bởi vì, điều đó sẽ quyết định chúng ta lấy nguồn dữ liệu nào? Ở đâu? Có 2 loại báo cáo: thời điểm và giai đoạn.

- Báo cáo thời điểm: bảng cân đối kế toán.

Cách nhận dạng: Phía dưới tiêu đề của nó thường là dòng chữ: Lập tại ngày…

- Báo cáo giai đoạn: báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

Cách nhận dạng: cũng vậy – phía dưới tiêu đề là: Tháng/ Quý hoặc Năm (nó lấy số liệu trong một giai đoạn từ ngày đầu kỳ đến ngày cuối kỳ)

Thuyết minh đóng vai trò như một bản chú thích cho 3 báo cáo trên.

2) Dữ liệu nền trong việc lập Báo cáo tài chính

Sau khi biết được loại của từng báo cáo thuộc dạng: thời điểm hay giai đoạn rồi. Chúng ta sẽ chú ý đến nguồn dữ liệu để lấy số liệu.

Dữ liệu nền mà được đề cập đến trong bài viết này, đó chính là: Bảng cân đối số phát sinh. Nghĩa là: để lập được báo cáo tài chính, chúng ta cần phải lập bảng cân đối số phát sinh trước.

Bảng cân đối số phát sinh được lập như thế nào sẽ được gộp chung với cách lập các báo cáo trong bộ Báo cáo tài chính ở bài viết tiếp theo. Thân chào các bạn!

Nguồn: Cô Vương - Kế Toán Nhất Nghệ