Hiển thị các bài đăng có nhãn bao-cao-tai-chinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn bao-cao-tai-chinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Đối tượng áp dụng trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 99 quy định đối tượng áp dụng trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính như sau:

1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm

Hệ thống Báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải lập theo dạng đầy đủ.

2. Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính bán niên):

a) Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ;

b) Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng tại điểm a nêu trên được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

c) Báo cáo tài chính giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lược đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh.

3. Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng hợp. Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của toàn bộ các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân và đảm bảo đã loại trừ tất cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

Các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài chính của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc tổng hợp Báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước.

4. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thủ tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.

5. Việc lập, trình bày và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính hợp nhất.

6. Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo Luật kế toán. Đối với đơn vị không tự lập Báo cáo tài chính mà thuê dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người hành nghề cá nhân phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.
Nguồn: trích Tava.

Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Nhiều bạn học kế toán hiện nay không xa lạ gì với báo cáo tài chính, tuy nhiên phần lớn các bạn chưa nắm được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc thật sự khi lập báo cáo tài chính. Blog Kế toán Nhất Nghệ chia sẻ với các bạn bài viết này, cùng tham khảo nhé!


1/ Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa là hình thức thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng để ra các quyết định kinh tế, tài chính.

Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một trong những báo cáo quan trọng của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Blog Kế Toán Nhất Nghệ giới thiệu với các bạn cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo QĐ 48.

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 và TK 512 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.

 • Các khoản giảm trừ doanh thu: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Có của TK 521 trong năm báo cáo Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

 • Giá vốn hàng bán: Chỉ tiêu này là lũy kế phát sinh Có của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

Báo cáo Tài chính đôi khi làm bạn rối ? Vậy Thuyết minh báo cáo tài chính thì sao ?

Thuyết minh Báo cáo tài chính: là tài liệu được đọc cùng với các báo cáo trước đó trong Bộ Báo cáo tài chính. Người đọc sẽ hiểu rõ hơn về một khoản mục hay những vấn đề mà họ quan tâm đến Doanh nghiệp.

Nguyên tắc lập thuyết minh:

 1. Chỉ thuyết minh những tài khoản mang tính chất trọng yếu (số tiền chiếm tỷ lệ lớn so với tổng tài sản)
 2. Bảng CĐKT (báo cáo dạng thời điểm) + Báo cáo KQHĐKD (báo cáo dạng giai đoan). So sánh cùng kỳ lập thuyết minh. Ví dụ: quý 2 năm nay với quý 2 của năm trước
 3. Ghi chính xác, chi tiết, rõ ràng và thống nhất giữa các bản thuyết minh.

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có khó như bạn nghĩ?

Nhiều bạn thắc mắc: "trong báo cáo tài chính, không biết lưu chuyển tiền tệ lập làm sao? Lập có khó không mà sao phần đông các bạn đều than vãn! Đây cũng là báo cáo dạng giai đoạn. Phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập BC LCTT theo phương pháp trực tiếp.

a) Báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp được hình thành từ 3 hoạt động:

 • Hoạt động kinh doanh: mã số LCTT từ 1 à 7
 • Hoạt động đầu tư: mã số LCTT từ số 21 à 27
 • Hoạt động Tài chính: mã số LCTT từ số 31 à 36

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như thế nào?

Kết quả Hoạt động kinh doanh là báo cáo dạng giai đoạnbnên phía dưới tiêu đề có ghi: tháng ..., quý ... hoặc năm ...

>>Cách lập 2 bảng cân đối kế toán

a) Cấu trúc:
 1. Các chỉ tiêu
 2. Mã số ghi nhân theo từng chỉ tiêu ở cột 1
 3. Ghi nhận số thứ tự của chỉ tiêu được làm rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính
 4. Số cuối năm
 5. Số đầu năm

Cách lập 2 bảng cân đối kế toán

A/ Bảng Cân đối số phát sinh

a) Cấu trúc của nó gồm có 8 cột: 
 • Cột 1 là số hiệu tài khoản được ghi nhận từ TK loại 1 đến TK loại 9 (Những tài khoản không có số liệu thì không cần phải thể hiện trên bảng cân đối số phát sinh)
 • Cột 2 là tên gọi của tài khoản đó;
 • 6 cột tiếp theo được chia ra làm 3 nhóm:
  • Nhóm 1: Số dư đầu kỳ.
  • Nhóm 2: Số phát sinh trong kỳ.
  • Nhóm 3: Số dư cuối kỳ.
  • Lưu ý: Trong mỗi nhóm đều có 2 cột Nợ và Có

Nhận dạng loại Báo cáo & Dữ liệu nền

Bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa báo cáo tài chính và đối tượng sử dụng là như thế nào. Nay, các bạn sẽ được biết thêm về các dạng của báo cáo và bảng dữ liệu mang tính chất nền tảng trong việc lập nên các báo cáo đó.

Ý nghĩa của Báo cáo tài chính

Một trong những báo cáo nội bộ mang tính chất quan trọng, đó chính là Báo cáo tài chính. Tầm quan trọng của Báo cáo này ra sao? Và đối tượng nào sử dụng nó?

Ai đã từng theo học khoa kinh tế hay nghiên cứu về lĩnh vực tài chính-kế toán hoặc từng làm trong phòng kế toán, chắc hẳn đều biết Báo cáo tài chính quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, để đọc giả có thể hiểu rõ và thuận tiện đi vào phần hướng dẫn lập Báo cáo tài chính, người viết xin được nhắc lại đôi nét về vai trò cũng như ý nghĩa của Bộ báo cáo tài chính Doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp có rất nhiều đối tượng quan tâm, trước hết phải kể đến Ban giám đốc của Doanh nghiệp, Cơ quan thuế, Ngân hàng, các Cổ đông và sau cùng là các Đối thủ cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên, họ không thể nào cử nhân viên đến trụ sở Doanh nghiệp để giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của đơn vị được! Mà họ thông qua những báo cáo do chính Doanh nghiệp lập nên. Và một trong những báo cáo nội bộ mang tính chất quan trọng này, đó chính là Báo cáo tài chính.

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán

Học kế toán chắc chắn bạn đã từng tiếp xúc với bảng cân đối kế toán, tuy nhiên việc lập bảng không phải ai cũng có thể nắm vững. Bảng cân đối kế toán phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, là một phần trong báo cáo tài chính tổng hợp. Căn cứ vào số liệu cuả bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1. Cở sở để lập bảng cân đối kế toán

Cơ sở để lập bảng cân đối kế toán là số liệu của bảng cân đối kế toán năm trước (cột số cuối kỳ) và số liệu kế toán tổng hợp, số liệu kế toán chi tiết tại thời điểm lập bảng cân đối kế toán sau khi đã khoá sổ. Cụ thể :

 • Đối với cột “đầu năm”. Căn cứ số liệu cột “cuối kỳ” của bảng cân đối kế toán ngày 31/12 năm trước để ghi.
 • Cột cuối kỳ : phương pháp lập khai quát có thể biểu diễn qua sơ đồ sau (kết cấu theo 2 phần xếp dọc).
2. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” từ đoạn 15 đến đoạn 32, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuần thủ các Nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp

3. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán
 • “Mã số” ghi ở cột B tương ứng với các chỉ tiêu báo cáo
 • Số hiệu ghi ở cột C “Thuyết minh” của báo cáo này là số hiệu các chỉ tiêu trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm thể hiện số liệu chi tiết hoặc các thuyết minh bổ sung của các chỉ tiêu này trong Bảng cân đối kế toán
 • Số liệu ghi vào cố 2 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cức vào số liệu ghi ở cột 1 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh các năm trước anh rhưởng đến các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp phát hiện sai sót trọng yếu cần phải điều chỉnh theo phương pháp hồi tố
 • Số liệu ghi vào cột 1 “số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau:
3.1 PHẦN TÀI SẢN
a/Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150
Trong đó:
 • Mã số 110 (Tiền và các khoản tương đương tiền ): Tổng số dư Nợ của các TK 111, 112 trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn phản ánh ở số dư Nợ TK 121 trên sổ chi tiết TK 121
 • Mã số 120 (Đầu tư tài chính ngắn hạn) = Mã số 121 + Mã số 129
 • Trong đó:
  • Mã số 121 (Đầu tư ngắn hạn): Là tổng dư Nợ của TK 121 trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái sau khi trừ đi các khoản đầu từ ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu 110
  • Mã số 129 (Dự phòng giảm gái đầu tư tài chính ngắn hạn):Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. Là số dư Có của Tk 1591 trên Sổ cái
 • Mã số 130 (Các khoản phải thu ngắn hạn) = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139
 • Trong đó:
  • Mã số 131 (Phải thu của khác hàng): căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 mở theo từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK131
  • Mã số 132 (Trả trước cho người bán): Căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tk 331 mở theo từng người bán trên sổ kế toán chi tiết TK 331
  • Mã số 138 (các khoản phải thu khác): Là tổng số dư Nợ của các Tài khoản: 1388, 334, 338 trên sổ kế toán chi tiết các TK 1388, 334, 338 (Không bao gồm các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cước ngắn hạn)
  • Mã số 139 (Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi) số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn. số liệu là số dư Có chi tiết của Tk 1592 trên sổ kế toán chi tiết của các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đói (Tk 1592)
 • Mã số 140 (Hàng tồn kho) = Mã số 141 + Mã số 149
 • Trong đó:
  • Mã số 149 (Dự phòng giảm giá hàng tồn kho):Số dư Có của Tài khoản 1593 trên sổ chi tiết TK 159, chi tiết các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Tk 1593)
 • Mã số 150 (Tài sản ngắn hạn khác) = Mã sô 151 + Mã số 152 + Mã số 158
 • Trong đó:
  • Mã số 151 (Thuế GTGT được khấu trừ): căn cứ vào số dư Nợ của tài khoản 133 trên sổ cái
  • Mã số 152 (Thuế và các khoản phải thu nhà nước): căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tk 333 trên sổ kế toán chi tiết TK333
  • Mã số 158 (Tài sản ngắn hạn khác): căn cứ vào số dư Nợ các Tài khoản 1381, tài khoản 141, tài khoản 142, tài khoản 1388 trên sổ cái hoặc Nhật ký
  • Sổ cái hoặc trên sổ chi tiết TK 1388
b/Tài sản dài hạn (Mã số 200)

 • Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240
 • Mã số 210 (tài sản cố định) = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213
 • Trong đó:
  • Mã số 211 (Nguyên giá): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Nợ của Tài khoản 211 trên Sổ cái
  • Mã số 212 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi vào chi tiêu này là sơ dư Có của các tài khoản: Tk 2141 trên sổ chi tiết TK 2141, TK 2142 trên sổ chi tiết TK 2142 và Tài khoản 2143 trên sổ chi tiết 2143
  • Mã số 213 (Chi phí xây dựng cơ bản dở dang): số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái
 • Mã số 220 (Bất động sản đầu tư)= Mã số 221 + Mã số 222
 • Trong đó:
  • Mã số 221 (Nguyên giá): Số liệu để phán ảnh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217
  • Mã số 222 (Giá trị hao mòn lũy kế): Số liệu của chỉ tiêu này ghi bằng số âm, có giá trị là số dư Có của Tài khoản 2147 trên sổ kế toán chi tiết TK 2147
 • Mã số 230 (Các khoản đầu tư tài chính dài hạn) = Mã số 231 + Mã số 239
 • Trong đó:
  • Mã số 231 (Đầu tư tài chính dài hạn): số liệu ghi vào chỉ tiêu là số dư Nợ Tài khoản 221 trên Sổ cái
  • Mã số 239 (Dự phòng giảm giá đàu tư tài chính dài hạn): Là số dư Có của Tài khoản 229 trên Sổ cái
 • Mã số 240 (Tài sản dài hạn khác)= Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249
 • Trong đó
  • Mã số 241 (Phải thu dài hạn): Là số dư Nợ chi tiết của các Tài khoán 131, 138, 331, 338 trên sổ kế toán chi tết các TK 131, 1388
  • Mã số 248 (Tàu sản dài hạn khác): căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 242, Tài khoản 244 và Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái
  • Mã số 249 (Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi): Số liệu ghi chỉ tiêu này ghi bằng số âm, là số dư Có chi tiết của Tài khoản 1592, chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết TK 1592
MÃ SỐ 250 (TỔNG CỘNG TÀI SẢN) = MÃ SỐ 100 + MÃ SỐ 200

3.2 PHẦN NGUỒN VỐN
a/Nợ phải trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm báo cáo gồm: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn
 • Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 320
 • Mã số 310 (Nợ ngắn hạn) = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 319
 • Trong đó:
  • Mã số 312 (Phải trả cho người bán): Là tổng số dư Có chi tiết của TK 331 được phân loại là ngắn hạn mở theo từng người bán trên Sổ kế toán chi tiết TK 331
  • Mã số 313 (Người mua trả tiền trước): Căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 131 được phân loại là ngắn hạn mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131 và số dư Có của TK 3387 được phân loại là ngắn hạn trên Sổ kế toán chi tiết TK 3387
  • Mã số 314 ( Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước): Là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 trên Sổ kết oán chi tiết TK 333
  • Mã số 315 (Phải trả người lao động): Là số dư Có chi tiết của tài khoản 334 trên Sổ cái
  • Mã số 316 (Chi phí phải trả): Là số dư Có của tài khoản 335 trên Sổ cái
  • Mã số 318 (Các khoản phài trả ngắn hạn khác): Là số dư Có của các TK 338, TK 138 trên Sổ kế toán chi tiết của các TK 338, 138 (không bao gồm các tài khoản phải trả, phải nộp khác được xếp vào loại nợ phải trả dài hạn và phần dư Có TK 3387 đã phản ánh vào chỉ tiêu 313)
  • Mã số 319 (Dự phòng phải trả ngắn hạn): là số dư Có chi tiết của TK 352 trên sổ kết oán chi tiết TK 352
 • Mã số 320 (Nợ dài hạn) Là chỉ tiêu tổng hượp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thừoi hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh, khoản phải trả người bán, các khoản phải trả dài hạn khác, vay và nợ dài hạn tại thời điểm báo cáo. Mã số 320 = Mã số 321 +Mã số 322 +Mã số 328 + Mã số 329
 • Trong đó,
  • Mã số 321 (vay và nợ dài hạn): Là tổng sổ dư Có các TK 3411, TK 3412 và kết quả tìm được của số dư Có TK 34131 trừ (-) dư Nợ TK 34132 cộng (+) dư Có Tk 34133 trên Sổ kế toán chi tiết TK 341
  • Mã số 322 (Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm): Là số dư Có của TK 351
  • Mã số 328 ( Phải trả, phải nộp dài hạn khác): Là tổng số dư có chi tiết của các Tk 331, 338, 138, 131 được phân loại là dài hạn trên sổ kế toán chi tiết (chi tiết phài trả dài hạn) và số dư có TK 3414 trên sổ chi tiết TK 341
  • Mã số 329 (Dự phòng phải trả dài hạn): Là số dư Có chi tiết của tài khoản 352 trên sổ kế toán chi tiết TK 352
b/Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)
 • Mã số 410 (Vốn chủ sở hữu) = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413+ Mã số 414 +Mã số 415 + mã số 416 + Mã số 417)
 • Trong đó:
  • Mã số 411 (Vốn đầu từ của chủ sở hữu): Là số dư Có của Tài khoản 4111 trên sổ kế toán chi tiết TK 4111
  • Mã số 412 (Thặng dư vốn cổ phần): Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư vốn cổ phần ở thòi điểm báo cáo của công ty cổ phàn. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4112 trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu TK này có số dư Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
  • Mã số 413 (Vốn khác của chủ sở hữu): Là số dư có tài khoản 4118 trên sổ kế toán chi tiết TK 4118
  • Mã số 414 (cổ phiếu quỹ): là số dư Nợ của Tài khoản 419 trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái
  • Mã số 415 (Chênh lệch tỷ giá hối đoái): Là số có của TK 413 trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái
  • Mã số 416 (Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu): Là số dư có của TK 418 trên Sổ cái
  • Mã số 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối): Là số dư Có của TK 421 trên sổ cái hoặc nhật ký- sổ cái . Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dứoi hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)
 • Mã số 430 (Quỹ khen thưởng, phúc lợi) chỉ tiêu này phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số dư Có của tài khoản 431 trên sổ cái.
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (MÃ SỐ 440) = mã số 300 + Mã số 400

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản Mã số 250” = Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn Mã số 440”
Nguồn: http://blog.ketoannhatnghe.com sưu tầm và tổng hợp.

9 cách để kiểm tra nhanh các báo cáo tài chínhHọc kế toán ở giảng đường là một chuyện và khi đi làm kế toán lại là một chuyện khác. Công việc kế toán luôn đòi hỏi tính cẩn thận trong từng chi tiết, nhất là vào những kỳ kế toán. Để tránh những sai sót không đáng có khi làm báo cáo tài chính, kế toán cần kiểm tra rà soát thật kỹ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính trước khi in nộp cơ quan thuế.

Những dấu hiệu nhận biết báo cáo tài chính ảo

Báo cáo tài chính là việc làm không thể thiếu đối với những bạn học kế toán, tuy nhiên những bạn sinh viên mới ra trường thường ít kinh nghiệm khi đối diện với những báo cáo tài chính ảo. Thông thường, các nhà đầu tư căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh để quyết định giao dịch chứng khoán, do đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng thủ thuật để làm đẹp báo cáo tài chính nhằm đánh lạc hướng nhà đâu tư.


Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, cũng như kinh nghiệm mà thị trường đã trải qua, nhà đầu tư cần cảnh giác với những số liệu có dấu hiệu bất thường. 10 dấu hiệu dưới đây rất có thể cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng thủ thuật kế toán để thổi phồng lợi nhuận nhằm đánh lừa nhà đầu tư.